Đang tải..

Lỗi Thuế, Phí của Sản phẩm ở Module Thương mại điện tử 0 0

Một vấn đề về thiết lập cấu hình trong Module Thương mại điện tử mà bạn rất dễ gặp đó là Thiết lập Thuế, Phí cho sản phẩm. Khi bạn gặp lỗi như hình ảnh dưới đây:

Đó chắc chắn là lỗi bạn chưa thiết lập Thuế, Phí cho sản phẩm. Mặc định tất cả các sản phẩm / dịch vụ phải có Thuế, Phí. Nếu sản phẩm / dịch vụ của bạn không có thuế hoặc bạn không muốn áp dụng Thuế, Phí bạn vẫn phải nhập dữ liệu cho phần này.

Để khắc phục, bạn cần vào phần Cài đặt để Thêm Thuế, phí như hình ảnh dưới đây:

Sau đó nhập Tên Thuế, phí và Tỷ lệ % so với giá bán sản phẩm / Dịch vụ trong hộp mở ra và nhấn OK để lưu.

Nếu sản phẩm / Dịch vụ của bạn không có Thuế, Phí bạn có thể ghi 0.

Bạn đã hoàn tất.

** Múi giờ được sử dụng America/New_York