Đang tải..

Sửa lỗi Lỗi Thuế, Phí của Sản phẩm - Dịch vụ 0 0

Một vấn đề về thiết lập cấu hình trong Module Thương mại điện tử mà bạn rất dễ gặp đó là Thiết lập Thuế, Phí cho sản phẩm. Khi bạn gặp lỗi như hình ảnh dưới đây.

Đó chắc chắn là lỗi bạn chưa thiết lập Thuế, Phí cho sản phẩm. Mặc định tất cả các sản phẩm / dịch vụ phải có Thuế, Phí. Nếu sản phẩm / dịch vụ của bạn không có thuế hoặc bạn không muốn áp dụng Thuế, Phí bạn vẫn phải nhập dữ liệu cho phần này.

Để khắc phục, bạn cần vào phần Cài đặt để Thêm Thuế, phí ở phần Thiết lập Cửa hàng.

Truy cập Cài đặt trong Module Thương mại điện tử:

Kéo xuống phần Thuế - Phí và Click vào dấu +

Thêm Tên loại Thuế, Phí và Nhập số phần trăm tỷ lệ Thuế, Phí. Ví dụ 10% bạn nhập số 10. Nếu sản phẩm/dịch vụ của bạn không có Thuế, Phí bạn nhập 0

Sau đó nhập Tên Thuế, phí và Tỷ lệ % so với giá bán sản phẩm / Dịch vụ trong hộp mở ra và nhấn OK để lưu.

QUAN TRỌNG: Nếu trước đó bạn đã thiết lập sản phẩm, bạn cần vào từng sản phẩm để Bổ sung tuỳ chọn Thuế, phí cho từng sản phẩm.

Bạn đã hoàn thành.

** Múi giờ được sử dụng America/New_York