Đang tải..

Ẩn thanh Menu Bar Module trong ứng dụng 0 0

Thanh Menu Bar Module trong ứng dụng có tác dụng để hiển thị tên Module, nút điều hướng Quay lại Trang chủ ứng dụng.

Nếu bạn muốn ẩn Thanh Menu Bar Module trong ứng dụng, hãy đi tới TAB Màu sắc, kéo xuống dưới trong ô nhập: Tuỳ chỉnh nâng cao CSS, sao chép và dán đoạn mã code sau:

ion-nav-bar {
    display: none;
}

Mã CSS này sẽ ẩn Thanh Menu Bar Module trong ứng dụng. Hãy xem hình ảnh ứng dụng sau khi đã thực hiện ẩn Thanh Menu Bar Module trong ứng dụng:

** Múi giờ được sử dụng America/New_York